Tagvof.nl

Tagvof.nl

Hoe zullen gebouwen er in de toekomst uitzien? We zijn op weg naar een steeds meer digitale, onderling verbonden samenleving en daarmee komt het besef dat alles wat we weten zal veranderen.

In vergelijking met andere industrieën heeft de gebouwde omgeving langzamer gereageerd op deze verandering. In sommige opzichten hebben we ons in de 'inhaalmodus' bevonden, ons stevig vastgeklampt aan de 'status-quo'. De realiteit is dat operationele en constructieve functies, activiteiten en ervaringen, evenals verwachtingen rond prestaties, evolueren en dat geldt ook voor de gebouwde omgeving. Disruptieve technologieën maken ook duidelijk dat we de toekomst niet kunnen voorspellen, maar wel de juiste vragen kunnen stellen.

Om beter te begrijpen hoe we kunnenn anticiperen op de reis naar gebouwen van de toekomst, spraken we uitgebreid met een brede groep professionals in de gebouwde omgeving om ons voor te stellen hoe de toekomst van gebouwen eruit zou kunnen zien en hoe ze zouden kunnen worden gecreëerd. We vroegen hen om hun gedachten te delen over wat de vraag stimuleert, uitdagingen die inherent zijn aan het bereiken van de status van intelligent gebouw en wat enkele van de volgende stappen in deze reis zouden kunnen zijn.